Preekskets 18 Augustus 2019 Ds Jacques – Leer ons Heer


Teks:  Psalm 72

Liedere:  215:1,3,4,5   478:1,4   492:1,2

 

Salomo is koning in Israel.  Hierdie taak van hom vra dat hy in groot wysheid moet optree.  Om hierdie rede is dit dan ook sy versoek aan die Here as die Here vir hom die vergunning gee om te vra wat hy nodig het as koning.

Hierdie Psalm is ‘n gesprek tussen Salomo en die Here waarin hy sy wens oor die tipe koning wat hy graag sal wil wees teenoor die Here uitspreek.  Hy wil ‘n koning wees wat volgens die wil van God regeer.  Dit impliseer dat hy moeite sal doen om die wil van God te leer ken, om dan daarvolgens te kan handel.

Verder wil hy ook as ‘n regverdige regeerder bekend staan wat regverdige beslissings vel en die reg handhaaf.  Geen onreg sal geduld word nie.  Hy wil ook toesien dat daar aan die verdruktes reg sal geskied.

Om dit in die praktyk te laat gebeur sal hulle al sy onderdane sover moet kry om ook soos hy op te tree, dus almal volgens die wil van God.  As koning vra hy dat God hom hierin sal help, maar hy vra ook dat God sal help dat dit regdeur die koninkryk waaroor hy heers sal gebeur.

Hy erken dat dit slegs God is wat magtige dade doen.  Dit is dus net God wat sal kan toesien dat hierdie droom van Salomo sal realiseer, maar God gebruik mense om dit in die wêreld te laat gebeur.  Sy droom is dat hy dit op so ‘n manier uitleef dat God se naam verhewe sal word en deur almal geloof sal word.  Sy wens is dat die hele wêreld vol sal wees van God se majesteit.

Die gevaar bestaan dat ons hierdie Psalm lees en dink dat dit ‘n wens is wat net vir Salomo sou geld of op die meeste vir die amptenare wat saam met hom sou regeer.  Dan maak ons egter ‘n groot fout.  Almal wat God dien word geroep om konings, priesters en profete vir hom te wees.  Dit beteken dat ons elkeen hierdie droom saam met Salomo moet droom en toesien dat dit deur ons lewe in die wêreld realiseer.  So word die wêreld van God se majesteit bewus, Sy dade aan die mens bekend en word Sy Naam deur almal verhewe en geloof.