Preekskets 06 Mei 2018 Dr Toon v d Merwe – Van Wagkamer tot Kraamsaal


(Handl.1:1-8) Moenie van Jerusalem af wegggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het.

Die wagkamer in Jerusalem.  Voordat Jesus na sy hemelse woning vertrek het, het Hy aan sy dissipels die opdrag gegee om in Jerusalem te wag vir die hemelse gawe wat sy Vader aan hulle belowe het.  Hulle moes biddend wag.

Al het die gedagte daaraan hulle met groot verwagting gevul – ‘n gawe van God, hoe wonderlik! – moes dit moeilik gewees het om verskeie redes. Een rede was dat hulle vir hul lewens gevrees het. In daardie tyd was daar verskeie geestelike leiers wat ‘n groep volgelinge rondom hulle versamel met die belofte dat hy hul sal verlos van die Romeinse oorheersing. So ‘n leier is dat gevang en doodgemaak. Ook sy volgelinge is vervolg en dood gemaak. Daarom moes die versoeking om te vlug  groot gewees het.

Maar ‘n verdere rede was dat hulle nie geweet het wat of wie om te verwag nie. Oor die” gawe van die Vader” het Jesus vroeer in Joh. 14 : 16 en 25 gemeld dat dit die Heilige Gees sou wees.  Sou dit iemand wees soos Jesus? Jesus wat as mens saam met hulle ge-eet, gelag, gehuil en geleef het maar ook bonatuurlike wonders gedoen en met goddelike wysheid gepreek het van die koninkryk van God  wat Hy aan hulle kom voorstel het? Hierdie onsekerheid moes ook aan hulle geknaag het. Wat hulle ook moes verwar het is dat Jesus gemeld het dat waar Hy MET hulle is, sal die Heilige Gees IN hulle wees. Hoe is dit moontlik?

Maar ook wanneer  die Vader sy gawe aan hulle sou gee moes ‘n somber stemming in die bovertrek tot gevolg gehad het. Vir 40 dae lank na die opstanding van Jesus het hulle gewag. Hulle het  berigte gekry van sy verskyning aan verskillende mense, tot groepe van 500 toe (1 Kor.15:5-8) Maar dat die tempelpolisie ook warm op hul spoor is. Hoelank nog? Gelukkig het daar ander volgelinge ook by hulle aangesluit en hulle bemoedig.Wat ookal deur hul gedagtes gegaan het, hulle het gedoen wat Jesus hulle bevel het : hulle het biddend bly wag op die gawe van die Vader.

Die Wagkamer word ‘n Kraamkamer.  En toe gebeur dit. Op die 40 ste dag van wag, kom daar uit die hemel ‘n geluid soos ‘n geweldige stormwind en iets soos vuur wat in tonge verdeel en op elkeen in die wagkamer gekom het. Die Heilige Gees word uitgestort in sy goddelike oorvloed oor alle mense. (Handl. 2:17).  Die wagkamer van Jerusalem word die Kraamsaal waar nuwe geestelike geboortes plaasvind! Elkeen van hulle wat nie uit vrees gevlug het nie maar in vertroue op Jesus se belofte en gebed bly wag het op die gawe van die Vader, die Heilige Gees , is nuut gebore.(Joh3:5v) I Nuwe mense met ‘n nuwe gees en gesindheid teenoor die lewe.

Met die ontvangs van die Heilige Gees het hulle geweet dat alles wat Jesus van die Heilige Gees gese het, is waar. As nuwe mense het hulle die vrug van die Gees in hul lewens sien begin realiseer: (Gal5:22) Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid

Hy het die teenwoordigheid van God in hul lewens geword en help hulle om die werk van Jesus voort te sit. Hy doen dit in drie rigtings: 1. Na binne maak Hy die vrug van die Heilige Gees in ons lewens sigbaar.(Gal.5:22)  2. Na bo help Hy ons gebede voorberei dat dit aanneemlik is voor God 3. Na buite na ons medemens help Hy ons om uit die liefde te leef wat God in ons harte uitgestort het.(Rom.5:5) Dis ‘n lewenslange proses: soos ons na geboorte groei en grootword, so gebeur dit ook met die nuwe mens in ons.

Die Heilige Gees verander mense , nie ons wat preek nie. Ons word net die saaiers wat ander leer soos die Heilige Gees ons leer. (Luk 12:12). Die hoorder van die Woord neem dit aan omdat die Heilige Gees sy hart en wese ingedring het (Joh 16:10). En as die hoorder tot bekering kom, is dit deur die krag van die Heilige Gees wat hom/haar omkeer en nuut maak (Rom 8:11).Alles is die werk van die Heilige Gees!

So het die Heilige Gees vir Petrus verander van ‘n bewende, bevreesde man wat voor ‘n diensmeisie sy Meester verloën tot ‘n kragtige getuie teenoor die wereld en sy vervolgers op Pinksterdag.

Vandag sit die Heilige Gees nog Christus se oorwinningswerk voort. God vra dat sy kinders in die wagkamer van gebed om gelowig in te tree in hierdie Pinkstertyd met verwagting dat Hy sy kinders weer nuut sal maak in krag en oortuiging: die Here het opgestaan, Hy lewe en Hy sal sy kinders versamel tot op die dag dat Hy weer kom! Wag jy saam?

Amen