Preekskets 2 Desember 2018 Ds Jacques – Die doel met Jesus se koms


Teks:  Johannes 1:1-18

Liedere:  339:1,2   338:1,2    344:1,2    354:2,3

Wanneer iemand gevra word om ‘n toespraak te lewer, moet so ‘n persoon voor die tyd baie seker maak wat van hom of haar verwag word.  Die doel van die toespraak is baie belangrik.  ‘n Mens kry verskillende redes waarom mense met ander praat.  Die doel mag wees om seker feite of inligting oor te dra.  Dit vind gewoonlik plaas wanneer die gehoor onkundig oor die onderwerp is en dan na ‘n kundige gaan luister.  Dit kan ook wees dat die spreker sekere omstandighede aan die gehoor wil verduidelik.  ‘n Mens kan met ‘n groep mense praat om vir hulle betekenis oor te dra.  ‘n Mens kan ook sê dat so ‘n spreker dan vir die gehoor verduidelik wat die implikasies van ‘n saak mag wees.  Laastens kan dit ook wees dat iemand gevra word om ‘n gehoor te oorreed of te beïnvloed ter wille van ‘n saak.

Wanneer ‘n mens na die verskillende geboorteverhale kyk wat vir ons in die 4 evangelies opgeteken is, sien ons dat die 4 skrywers elkeen ‘n ander inslag neem wanneer hulle die geboorte van Jesus beskryf.  Vir Matteus is dit belangrik om vir die mense daarop te wys dat Jesus die langverwgate Messias is.  Daarom word die geslagregisteer as vertrekpunt gebruik.  Lukas beskryf in die fynste detail wat daardie nag gebeur het.  Markus skryf nie eens iets oor die geboorte van Jesus nie.

Johannes skryf vir ons oor die doel of betekenis van Jesus se koms na die aarde.  God is vir die mens ‘n groot misterie.  Die een wat ver van ons af is.  Die Heilige God.  Die Ganz Andere.  Sekere individue was bevoorreg om ‘n persoonlike ontmoeting met God in die Ou Testament te kon hê, maar dit was uniek en in die meeste gevalle aan ‘n spesifieke opdrag gekoppel.

Johannes sien in die geboorte van Jesus ‘n totale verandering in die verhouding wat daar tussen ons en God bestaan.  Die Woord word mens en kom onder ons woon. Niemand het nog ooit die Vader gesien nie, maar deur na Jesus te kyk word die Vader beleef en gesien.  Jesus het van die hemel na die aarde toe gekom sodat ons nou ‘n oop kanaal na die troon van God mag hê.  So het God, wat altyd vir die mens ver gevoel het, self naby aan die mens gekom om so die pad tussen mens en God oop te maak.

Daarom maak Kersfees vir ons hierdie unieke verhouding met God moontlik.  Mag ons die doel van Jesus se koms na die aarde raaksien, daaroor bly wees en die verhouding wat dit vir ons met God moontlik maak, koester.