Preekskets 7 Julie 2019 Ds Jacques – Wat jy saai, sal jy maai.


Teks:  Galasiërs 6:6-16

Liedere:  207:1-4    235:1,2    268   309:1-3

 

Een van die kerntema’s vir Paulus in hierdie brief is dat ‘n gelowige iemand is met ‘n nuwe identiteit.  Die ou vleeslike lewe is vervang deur ‘n nuwe geestelike lewe.  Daarom moet ‘n gelowige seker maak dat sy of haar lewe deur die Gees van God beheers word.  In hierdie gemeente het Paulus egter ‘n klomp mense aangetref wat mekaar verskeur as gevolg van verskille in oortuigings.  Die Joodse komponent het baie sterk daaroor gevoel dat nuwe bekeerlinge uit die heidense agtergrond, eers besny moet word en hulself aan die Wet onderwerp, voordat hulle eers as ware gelowiges geken kan word.

Juis in hierdie onverskrokke houding sien Paulus ‘n gebrek aan liefde.  Vir hom is die aanvaarding van Jesus Christus se genade die enigste vereiste om as kind van God gereken te word.  Daarom berispe hy die gemeente.  Hy verwag dat hulle na mekaar sal begin kyk en sal agterkom dat almal wat Jesus aanvaar het nou ‘n nuwe identiteit het en daarom aan Christus behoort.  Gevolglik is die besnydenis nie meer nodig nie.

Wat nou vir hom belangrik is is dat die gemeentelede hul nuwe identiteit in Christus deur hul dade begin wys.  Hy roep hulle dus op om mekaar se laste te begin dra.  Daar waar mense in nood verkeer moet Christene die mense wees wat aanbied om te help.  Waar mense seer het of swaar kry verwag hy dat gelowiges moet begin omgee.  Gelowiges moet ‘n leergierigheid openbaar.  En die geloofsgemeenskap het ook die verantwoordelikheid om die leermeesters te versorg.

Hy vat dit wat hy van hulle verwag saam in die idee:  Saai reg….oes reg.  As die gemeente ophou om met mekaar te baklei en eerder op die nood in mekaar se lewens en in die lewens van die mense in die gemeenskap kan begin fokus, sal hulle in getalle toeneem en ‘n ware verskil maak.  Hulle moet dus dit waarmee hulle tans besig is opweeg teenoor dit wat hulle verondersel is om te doen.  Hulle sal dan baie gou agterkom dat hulle nie op die oomblik ‘n goeie oes inbring nie, maar eerder bydra dat skeuring plaasvind.

Daarom sy finale opdrag aan die gemeente: Moenie moeg word om goed te doen nie.  Daardeur bou ons mekaar op en dien ons Christus in hierdie wêreld.