Preekskets 26 Desember 2021 Ds Floors Ellis – My Verlosser leef!


Teksvers+Tema: Job 19:25 My Verlosser leef!

Vraag in Covid tyd baie hoor is: Waarom Here?

U ken die uitdrukking:  Job se geduld en Salomo se wysheid.

Ek kan identifiseer met Job.  Sy 3 vriende sien Job ly en gaan sit 7 dae en nagte by hom op ashoop sonder om ‘n woord te sê, hullle is net daar vir hom.

En toe praat hulle:  Job, die wet van alle tye geld ook vir jou, die wet van oorsaak en gevolg.  Die oorsaak van jou ellende is sonde, die gevolg is lyding.

Goeie dinge gebeur met goeie mense, slegte dinge gebeur met slegte mense.

Job, wat het jy gesondig?  En Job sê:  Ek is ‘n diep gelowige kind van die Here.  Job is die duiwel in, ek het niks verkeerds gedoen nie.  Dis onverklaarbare en onverdiende lyding.  Job het nie geweet van Satan se gesprek met God nie …

Raak net aan sy besittings en familie [en toe verloor hy alles].

Raak aan sy gesondheid [en hy word melaats en sit op ashoop].

En dis waar sy vriende nou probeer raadgee.  Nog erger, sy vrou sê:  Vloek God en sterf.  Al die dinge maak dat Job reageer met …

LEES Job 9:32 Hy is nie ‘n mens soos ek dat ek op sy vrae sou kon antwoord nie, dat ons in ‘n hofsaak teen mekaar betrokke sou kon raak nie.  33 As daar maar iemand was wat in die saak tussen ons kon oordeel, wat oor ons albei onpartydig kon regspreek, 34 as daar maar iemand was wat God se straf van my kon wegneem, sodat sy verskrikking my nie skielik oorval nie, 35 dan sou ek sonder vrees kon praat.  Maar soos sake nou met my staan, kan ek nie.

Job bely ek is mens, God is God, daarom …

Job soek iemand om as bemiddelaar tussen hom en God op te tree dat sodat hy en God mekaar kan verstaan en hy dan antwoorde kry.

Job soek dringend ‘n middelaar want hy beleef geweldige lyding …

Fisiek=besit/familie/melaats.

Sosiaal=uitgeworpe bedelaar op ashoop.

Psigies=depressie, negatiewe emosies, smag na die dood.

Geestelik=Job so absoluut eerlik met Here … die Here het my verlaat, verkul, God is doof vir my, God swyg, Hy antwoord nie.

LEES Job 19:25  Ek weet my Verlosser leef!

Wat maak dat Job te midde van alles, lank voordat die Here hom in Job 42 twee keer meer gee as wat hy ooit gehad het [besit+familie+gesondheid] en 140 jaar laat lewe, wat maak dat Job bely:  Maar ek, ek weet my Verlosser leef.

Wat?  VERTROUE te midde van nie-verstaan-nie:  Here, ek verstaan nie, maar Here, ek vertrou U.

Here, ten spyte van alles … ek sal U nie los nie, want U los my nie.

Dit is vertroue en later in die NT voorsien God die Middelaar, al was dit jare na Job se dood.

LEES 1 Tim 2:5 Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus 6 wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. 7 Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as ‘n leraar om die heidennasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie.

Paulus is ‘n dwerg, ‘n fanatiese geleerde Jood, vervolger, staan by toe Stefanus stenig word, toe volg sy Damaskus ervaring en hy word ‘n geloofsreus, reis 20,000 km op land en see, skryf 13 boeke van die NT, meer in die tronk as daar buite, gely, gestenig, gegesel, het ‘n doring in die vlees, en God sê in 2 Kor 12:  My genade is genoeg.  Naas Jesus het geen mens ooit so ‘n invloed op die Christendom gehad as Paulus nie.  Hoe is dit moontlik?  Job en Paulus bely dieselfde …

Ek weet my Verlosser leef, dit beteken …

Ek bely daar is net 1 God en net 1 Middelaar tussen God en die mens wat ons kan help om by God uit te kom, en dit is Jesus.  Hy staan tussen Job/Paulus/ek/jy en God en bou nie muur nie, maar ‘n kruisbrug.

Die brug kos Hom sy lewe, Hy offer Homself.

LEES Mat 1: 21 Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.  22 Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:  23 Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.  Die naam beteken God by ons.

Hoe kon Jesus die brug bou en  Middelaar wees?

Hoe kon Hy dit doen?  Hy was ware God, ware mens, ware sondelose mens.

Hoe kon Hy dit doen?  Jesus is die Verlosser.

Hoe kon Hy dit doen?  Hy is Immanuel.

Deur Jesus is God met/by ons en deur Gees van God en Jesus is die Heilige Gees God in ons.

Job en Paulus is reeds by Here in die hemel, ek en jy is in SA met Covid.

Hoe lyk jou werklikheid?  Wat gaan jy doen met jou werklikheid?

1=Skuldig pleit, of

2=Ek verstaan nie, dis onverklaarbaar en onverdiend of

3=Kyk die werklikheid in die oog, hanteer dit, maak aanpassings en leef saam daarmee en dis al?  Nooit, wees eerlik met die Here:  Here, ek verstaan nie maar ek vertrou U en daarom bely ek …

LEES Job 19:25=Ek weet my Verlosser leef.  Ek leef in die holte van sy hand en hart, ek bid voortdurend om sy wil, plan en doel, Hy is die Pottebakker, ek die klei.

LEES Fil 1:21=om te lewe is Christus, om te sterwe is wins.

LEES Fil 4:13=ek is tot alles in staat deur Xtus wat my krag gee.

LEES Luk 1:37-38=niks is vir God onmoontlik nie, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U besluit het.

En toe word Maria die aardse moeder van Jesus, ‘n krip, ‘n kruis, ‘n leë graf, die opstanding, hemelvaart en ek het nou ‘n plek in die hemel en Jesus kom weer om my te kom haal.

Glo en bely dit en kom sluit 2021 hier in kerk af en gaan so 2022 tegemoet. Amen.