NG Kerk Noordoos-Pretoria (Gestig Oktober 1970)


Alle kerkaangeleenthede asook eredienste is opgeskort tot verdere kennisgewing. U is welkom om intussen u bydraes per EFT oor te plaas of bankinbetalings te doen.

Ons bankbesonderhede – ABSA – tjekrek. 1430 146 323 – NGK Noordoos-Pretoria. U verwysing is u lidmaatnommer (voorletters en verjaardagdatum).


Ons gemeente se leuse is: Saam op pad vir Christus en sy Kerk.

Ons glo dat die doel van die gemeente is om as liggaam van Christus ons dienswerk sodanig te verrig en as huisgesin van God saam te leef sodat die wêreld kan glo dat Jesus Christus die Here is.

As lidmate, wat die Here Jesus van harte lief het, is ons oortuig dat God ons roep om aktief mee te werk vir Christus en sy Kerk. Met dankbare entoesiasme wil ons gemeente wees soos Christus dit van ons volgens die Bybel verwag.

Dit is ons ideaal om op die volgende terreine ons roeping uit te leef en ons Hemelse Vader te verheerlik:

  • Sinvolle eredienste waar ons die Here aanbid, loof en na sy Woord luister en toegerus word met geloofskennis.
  • Geleenthede waar ons toegerus en aangespoor word om in ons daaglikse lewe toenemend soos kinders van die Here op te tree.
  • Die skepping van ‘n atmosfeer van warmte en aanvaarding sodat die gemeente as huisgesin van God nuwelinge en vreemdelinge gou laat tuis voel.
  • ’n Doelgerigte program van uitreik na afgedwaaldes en soekendes binne en buite die gemeente ten einde Christus se opdrag van Hand. 1:8 uit te voer. As lidmaat wat u verbind het deur u geloofsbelydenis is u meelewing noodsaaklik.

Oproep tot Meelewing behels

  • Aktiewe inskakeling en deelname aan gemeentelike aktiwiteite en projekte;
  • Voorbidding;
  • Getroue bydraes van dankoffers;
  • Aansporing van almal wat die Here op u pad bring om deel te neem aan die gemeente se aktiwiteite ter opbouing van die liggaam van Christus, tot eer en verheerliking van die Vader, Seun en Heilige Gees.