Dominee: Deur GOD Geroep


Om predikant te wees, is ‘n heerlike voorreg, maar ook ‘n groot verantwoordelikheid. Paulus stel dit as sy lewensideaal “om my lewenstaak te voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, te kan klaarmaak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig” (Hand. 20:24). Dit is die leraar se taak om die volle Raad van God te verkondig. Ons tree dan op as gesante van Christus met die boodskap van versoening en die opdrag: Laat julle met God versoen! (II Kor. 5:20). Ef. 4:11,12 beskryf die leraar as ‘n gawe van God aan die gemeente. Sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Om hierdie doel te bereik, moet daar ‘n besondere band en verhouding tussen die leraars en gemeente ontwikkel en versterk word; ‘n verhouding van wedersydse vertroue, liefde, begrip, aanvaarding en die bereidheid om mekaar toe te laat om naby mekaar te kom en naby mekaar te leef. So kan die gemeente as liggaam van Christus groei en ontwikkel tot ‘n instrument in die hand van God om sy koninkryk in die harte en lewens van mense te vestig en uit te bou.

Die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk omskryf die werk van die predikant in Artikel 9 met die volgende woorde:

Die amp van bedienaar van die Woord omvat:

  • Die fokus van die amp van die predikant is die bediening van die Woord (in al sy gestaltes) en van die sakramente, sowel as die toerusting van gelowiges vir die deelname van die kerk aan die werk van God in Sy wêreld.

9.2 Die predikant is geroep om die Woord van God te bestudeer, onderrig daarin te gee en dit oral te verkondig; om die sakramente te bedien en om saam met en vir die gemeente te bid en ‘n navolger van Christus te wees.

9.3 Die amp van die predikant funksioneer binne ‘n gemeente of as deel van dienswerk van die kerkverband in die wêreld.

9.4 In gemeentes aanvaar die predikant veral verantwoordelikheid vir die prediking en die bediening van die sakramente. Die predikant is saam met die ander ampte verantwoordelik vir:

*   die diens van die gebede,                                   *   eredienste,

*   onderrig en toerusting,                                       *   opbou van die gemeente,

*   die gemeente se dienswerk in die wêreld,         *   leiding en organisering van gemeente,

*   uitoefening van Christelike liefde en tug,          * pastorale versorging.

Kerkrade onderskei, saam met die predikant, oor die wyse waarop dié roeping en verantwoordelik- hede, in lyn met bepaalde begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ‘n diensooreenkoms.

9.5 Die predikant neem ook deel aan die gesamentlike bediening van die kerkverband in die onderskeie kerklike vergaderinge en ekumeniese verhoudings.

9.6 As deel van die dienswerk van die kerkverband aan die wêreld tref die kerkverband reëlings oor wyses waarop die predikant deelneem aan die werk van God in Christus deur sy Gees in die wêreld.

 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die leraar, kerkraad en gemeente baie nou met mekaar moet saam dink en werk om die gemeente te laat wees soos wat die Here wil hê sy moet wees; ‘n lewende liggaam van Christus. Gemeentelede kan met vrymoedigheid hul behoeftes self by die leraar bekend maak. Benut asseblief al die geleenthede. Die leraar leef graag saam met die gemeente en is net ‘n telefoonoproep, sms of epos ver. Stel hom in kennis van u lief en leed en reël ‘n gesprek waar u u hart kan oopmaak.

U leraar is opgelei in:

  • Godsdienstige begeleiding.
  • Pastorale berading vir ‘n toegewyde lewe as Christen.
  • Verwerking van lewenskrisisse, rousmart, langdurige siekte, lewensvrae rondom enige trauma-tiese ervaring.
  • Siekebesoek: die leraar besoek u graag voor ‘n operasie en tydens hospitalisasie en daarna – as hy van u weet.

Ter wille van goeie orde en doelmatige verspreiding van die werk, is op die volgende werkverdeling ooreengekom: Die gemeente is ingedeel in 2 wyke, tw. Suid en Noord wat elk deur die leraar en ‘n wykskerkraad bedien word. Die Sentrale Kerkraad bestuur die gemeente se gemeenskaplike sake en aksies soos administrasie, finansies, eiendomme en die onderskeie aksies.

 

Die leraar is tans betrokke by sleutelaksies van die Sinodale Taakspan vir Diensgetuienis. Op Ringsvlak is hy aktief betrokke.

Die gemeente word hierdeur bevoordeel deur volledige inligting asook deur die kennis en vaardighede wat die leraar in die aksies ontwikkel. So bly Noordoos-Pretoria op die voorpunt van die Kerk in die Noordelike Sinode.

 

As leraar het ek nog baie mooi ideale vir Noordoos-Pretoria as gemeente van die Here. Bid vir my. Ek wil graag saam met u op pad wees vir Christus en Sy kerk. Wees ‘n medewerker (I Kor. 3:9) aan Noordoos-Pretoria se ideaal om ‘n lewende gemeente van die Here te wees wat die koninkryk van God oral op alle lewensterreine bevorder.

Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees en bly.

 

Seënwense,   Ds. Thinus